Nieuws

BiX estate lanceert nieuwbouwproject "Hadewijchplein" te Gullegem!

Op dit nieuw aan te leggen ontmoetingsplein met veel groen verschijnen binnenkort 6 prachtige woningen in landelijke stijl (2 halfopen en 4 gesloten bebouwingen), alsook 2 mooie percelen bouwgrond. 

Contacteer ons voor meer informatie!

Opening nieuw kantoor: 20 en 21 september 2014!

Op 20 en 21 september 2014 openen wij ons nieuw kantoor te Lauwe, Wevelgemstraat 118. Iedereen is van harte welkom! Wij voorzien alvast een hapje en een drankje. De zondag is er een springkasteel en iedereen kan kans maken om een gratis weekendje te winnen in Frankrijk!

Wees welkom!

Woonbonus verandert niet in 2014!

De federale regering heeft dit jaar beslist om het systeem van de woonbonus volledig ongewijzigd te laten tot 2015. Hierdoor wordt een rechtszekerheid gecreëerd voor de kandidaat-bouwers. Dat schrijft de Vlaamse Confederatie Bouw. 

De Vlaamse Confederatie Bouw vreesde dat het systeem van de woonbonus in twee fasen zou worden gewijzigd: in een eerste fase zou de federale regering het huidige systeem van de belastingaftrek omvormen tot een systeem van belastingvermindering van 45 procent en in een tweede fase zou de Vlaamse regering het systeem verder kunnen aanpassen.

Door de beslissing van de federale regering kan de wijziging in de regelgeving op de woonbonus in een keer gebeuren. Dit vergemakkelijkt de communicatie en vermindert de onzekerheid op de bouwmarkt. 

Bron: Knack.be

BiX estate bouwt aan zijn toekomst!

BiX estate is gestart met de bouw van zijn nieuw kantoor te Lauwe (hoek Wevelgemstraat-Schonekeerstraat). Vanaf 2014 hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u er van harte welkom! 
Intussen verwelkomen wij u graag op afspraak in ons huidig kantoor: Roeselarestraat 403, 8560 Wevelgem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kijkvitrine te Bellegem!

Vanaf heden vindt u ons aanbod ook terug in onze vitrine in de Bellegemsestraat 207 te Bellegem. Uw woning ook hier aan de vitrine? Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek!

Gesplitste woningaankoop is niet langer fiscaal misbruik.

De fiscus heeft een nieuwe lijst over fiscaal misbruik gepubliceerd. De gesplitste aankoop van vastgoed werd van de zwarte lijst geschrapt. Ook testamentaire bepalingen kunnen niet langer aanleiding geven tot fiscaal misbruik.
De circulaire van de federale overheidsdienst Financiën is van belang voor wie met een doordachte planning registratie- en successierechten wil drukken. Elke constructie die als hoofddoel heeft belastingen te ontlopen, kan als een ‘fiscaal misbruik’ worden bestempeld. De nieuwe rondzendbrief vervangt die van 19 juli vorig jaar, waarin voor het eerst de handelingen die in principe wel of niet beschouwd zullen worden als misbruik werden opgelijst.
‘De aanpassing werd doorgevoerd na een aantal terechte kritieken op de vorige circulaire en op basis van enkele concrete gevallen die zich ondertussen hebben voorgedaan. De mogelijkheid tot tegenbewijs werd ook beter in de verf gezet’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

Bron: netto.tijd.be

 

Jongeren blijven woningen kopen.

 

Jon­ge­ren kopen on­ver­min­derd wo­nin­gen, on­danks de cri­sis en de dure vast­goed­prij­zen. Dat stelt BNP Pa­ri­bas For­tis, de markt­lei­der voor wo­ning­kre­die­ten vast. 30 pro­cent van de kre­die­ten gaat naar jon­ge­ren onder de der­tig. De bank schat dat ko­pers ge­mid­deld over 50.?000 euro eigen mid­de­len of ‘spon­so­ring’ be­schik­ken.

 (foto: Sofie Van Hoof)

‘Het aan­ko­pen van een huis is en blijft de be­lang­rijk­ste in­ves­te­ring voor onze jonge klan­ten’, stelt de bank vast. ’29 pro­cent à 30 pro­cent van onze kre­die­ten voor aan­koop jon­ger  is dan 30 jaar. Dit is on­ge­wij­zigd t.o.v. 2009′ (zie gra­fiek on­der­aan). Ver­ge­lij­ken met 2010 en 2011 doet de bank lie­ver niet. Dat waren ‘ex­tre­me jaren’ door de fis­ca­le sti­mu­le­rings­maat­re­ge­len.

Het ge­mid­deld ont­leend be­drag in deze leef­tijds­ca­te­go­rie is de voor­bije jaren vrij sta­biel: 154.?570 euro voor aan­koop, 144.?071 euro voor nieuw­bouw en 74.?530 euro voor bouw­gron­den in 2012.

De bank stelt dat de meer­der­heid van haar kre­diet­ne­mers voor nieuw­bouw en bouw­grond tus­sen 25 en 30 jaar oud zijn. Jon­ge­ren vra­gen wel steeds meer bud­get om on­mid­del­lijk te ver­bou­wen bij hun aan­koop (aan­koop + ver­bou­wing): dat bud­get stijgt met 8 pro­cent van 160.?450 euro in 2009 naar 173.?610 euro in 2012.

De  bank gaat er van uit dat jon­ge­ren ge­mid­deld over mi­ni­mum 50.?000 euro eigen mid­de­len/spon­so­ring be­schik­ken.

De meer­der­heid van de ‘her­fi­nan­cier­ders’ – hy­po­theek­ne­mers die een gun­sti­ger ren­te­ta­rief on­der­han­de­len – is tus­sen 35 en 40 jaar. De meer­der­heid van de ver­bou­wers is dan weer ouder dan 40 jaar, piek tus­sen 50 en 55 jaar.

Nor­ma­li­se­ring

België is te­rug­ge­keerd naar een nor­ma­le kre­diet­markt na twee ex­tre­me jaren, stelt BNP Pa­ri­bas For­tis, de markt­lei­der in haar jaar­ana­ly­se.  De lage ren­te­voe­ten blij­ven de markt on­der­steu­nen. Het is wel uit­kij­ken naar wat er zal ge­beu­ren met de woonbonus in 2014.

In 2012 daalt het aan­tal nieu­we woon­kre­die­ten op de Bel­gi­sche markt met 32 pro­cent en er is een da­ling met 13 pro­cent in be­drag. Voor BNP Pa­ri­bas For­tis was er een da­ling van 34 pro­cent in aan­tal­len en een da­ling van 20 pro­cent in be­dra­gen. Die da­ling was ver­wacht. ‘Ver­ge­lij­ken we 2012 met 2009 dan stel­len we vast in be­dra­gen dat BNP Pa­ri­bas For­tis ge­ste­gen is met 10 pro­cent en de markt met 12 pro­cent.’

  Bron: Netto

Huizen werden weer duurder, appartementen goedkoper.

De gemiddelde prijs van een woonhuis in België is vorig jaar gestegen tot 226.814 euro. De gemiddelde verkoopprijs van een appartement zakte daarentegen tot net onder 200.000 euro. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De transactieprijs van een woonhuis steeg met 5,8 procent tegenover 2011. In Vlaanderen kostte een huis vorig jaar gemiddeld 244.695 euro (+6,7 procent), in Wallonië was dat een heel stukje lager: 171.066 euro (+3,6 procent). De gemiddelde verkoopprijs in Brussel steeg dan weer met meer dan 10 procent tot 403.920 euro.

Voor een appartement werd vorig jaar gemiddeld 199.990 euro neergeteld, een daling met 3,1 procent. De daling komt volledig voor rekening van Vlaanderen (-2,5 procent tot 203.168 euro). In Wallonië (+1,3 procent tot 152.951 euro) en Brussel (+4,4 procent tot 219.302 euro) steeg de gemiddelde transactieprijs voor een appartement wel nog.

Reële waarde
Volgens notaris Bart Van Opstal blijft de Belgische vastgoedmarkt vrij gezond. Het is wel niet langer vanzelfsprekend dat vastgoed de reële waarde behoudt. Dat betekent dat de prijzen niet minstens even sterk stijgen als de inflatie.

De notarissenfederatie registreerde vorig jaar 1,1 procent meer vastgoedtransacties dan in 2011. Het aantal transacties stijgt sinds 2009.

Bron: Het Laatste Nieuws

Nieuw EPC op komst in de loop van januari!

Het EPC wordt compleet vernieuwd en zal een stuk gedetailleerder en uitgebreider worden. Dat heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) ons zopas laten weten. Vanaf 11 januari 2013 wordt de software aangepast en zullen de nieuwe EPC’s volgens het nieuwe stramien opgemaakt worden. Deze belangrijke vernieuwing heeft in elk geval ook belangrijke implicaties voor de Vlaamse vastgoedsector.

Zo zullen er vanaf 11 januari 2013 (zoals voorlopig gepland door VEA) minstens een week lang geen EPC’s opgemaakt kunnen worden, omdat de vernieuwing de nodige informatica-aanpassing vraagt en de Epact-software tijdelijk niet beschikbaar zal zijn. Wel werd ons duidelijk gemaakt dat er gedurende die week voor deze panden niet gecontroleerd zal worden op de EPC-publicatieverplichting. “Op gebied van handhaving wordt rekening gehouden met deze periode van onbeschikbaarheid van de software”, aldus VEA. Let wel, zodra er opnieuw EPC’s kunnen opgemaakt worden, zal de publicatieverplichting wel weer gecontroleerd worden en moeten de ontbrekende gegevens zo snel mogelijk worden ingegeven.

De consument hecht almaar meer belang aan het EPC van zijn of haar woning, wat VEA heeft doen beslissen om het certificaat uit te breiden tot een document van  12 pagina’s. Dat wil zeggen: meer informatie en aanbevelingen, gebaseerd op meer bewijsstukken. Zo zal VEA onder meer een lijst opstellen van bewijsstukken die bv. de vastgoedmakelaar aan de eigenaar kan opvragen en die effectief van pas kunnen komen voor het opstellen van het EPC. Het belangrijkste gegeven op het document, zijnde het ‘kengetal’, zal eveneens vervangen worden door de meer begrijpelijke term: ‘energiescore’. Aan de advertentieverplichting zelf verandert er niets.

Voor panden in portefeuille of toekomstige panden raden we aan niet tot 11 januari 2013 te wachten voor het aanvragen van een EPC. Dit omdat het vanaf 11 januari praktisch onmogelijk zal zijn, en dat gedurende minstens een week. Maar daarnaast bestaat er ook de kans dat deze vernieuwingsoperatie op termijn een prijsverhoging van de EPC’s met zich meebrengt.

Bron: BIV

BriX vastgoed wordt BiX estate!

Uitzonderlijk veel huizen verkocht in zomermaanden

Lage rente en het uitblijven van prijsstijgingen hebben er voor gezorgd dat er deze zomer veel meer woningen zijn verkocht dan gebruikelijk. Normaal zijn de zomermaanden erg kalm, maar dit jaar werden er 12 procent meer transacties gesloten. Dat  meldt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat in de marge van de presentatie van de Trends Vastgoedgids 2012.

“Meestal is er tijdens de zomer minder activiteit. Dit was dit jaar niet het geval. We stellen een duidelijke stijging van het aantal vastgoedtransacties vast. De toename bleek fors in juli en eveneens duidelijk voor augustus. In de twee zomermaanden bedroeg de stijging 12 procent”, aldus Bart van Opstal, notaris en woordvoerder van de federatie.

Wat de prijzen betreft stellen de notarissen voor juli en augustus een “algemene stabilisatie vast van de vastgoedprijzen in België”. Dat sluit goed aan bij de gegevens die de FOD Economie vorige week bekendmaakte over de eerste jaarhelft.  De huizenprijzen stegen volgens het Belgisch Notariaat deze zomer met 0,7 procent in Vlaanderen en met 0,5 procent in Wallonië. In Brussel was er een daling met 0,6 procent. Het nationale gemiddelde komt daarmee uit op een stijging met 0,5 procent.

Een zelfde tendens werd in de zomer vastgesteld voor de prijzen van appartementen, met een toename van 0,6 procent in Vlaanderen, met 1,4 procent in Wallonië en met 1,1 procent in Brussel, goed voor een nationaal gemiddelde van 0,7 procent. Volgens de notarissen is de ongewone stijging van het aantal vastgoedtransacties deze zomer te wijten aan een stabilisering van de prijzen, historisch lage rentetarieven en een duidelijke interesse bij investeerders voor de vastgoedsector.

Bron: Het Nieuwsblad 


Belg besteedt 2.000 Euro per jaar aan renovatie


Ondanks de crisis en het afschaffen van heel wat steunmaatregelen, blijft de Belgische huiseigenaar massaal investeren in de renovatie van zijn woonhuis. Gemiddeld is dat 40.000 euro over een periode van 20 jaar, goed voor een markt van 9,9 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Essentia Marketing, een adviesbureau voor de bouw.
Drie op vier Belgen (73 procent) is eigenaar van een woning. Dat is een van de hoogste scores ter wereld. 64 procent van de bevolking heeft een eigen huis, 9 procent heeft een eigen appartement. Bijna 1 op 10 (9 procent) bezit zelfs meerdere woningen.
Renovatie wordt steeds belangrijker. Het Belgisch woningbestand is sterk verouderd. Van de 4,4 miljoen Belgische gebouwen, dateert drie op vier van vóór 1981.
Door de crisis worden er bovendien minder nieuwe woningen gebouwd dan nodig is op basis van de bevolkingsgroei en van de verdunning van de gezinnen. In 2011 kwam er maar zo’n 40.000 woningen bij terwijl de jaarlijkse behoefte op 55.000 wordt geschat.
Met een jaarlijkse aangroei van slechts 0,6 procent door nieuwbouw en een sloop van 0,2 procent, is de druk groot om te investeren in de renovatie van het leef- en wooncomfort.
Bijna iedere huiseigenaar herstelde of renoveerde de afgelopen 20 jaar wel iets aan zijn woning. Gemiddeld worden er vier grote herstellings- of renovatiewerken uitgevoerd op 20 jaar, blijkt uit het onderzoek van Essentia Marketing, uitgevoerd bij 1.800 Belgen in het voorjaar van 2012. De Belgische huiseigenaar spendeert jaarlijks 2.000 euro aan renovatiewerken. Dat is 40.000 euro over een termijn van twintig jaar.
In de 9,9 miljard euro die jaarlijks wordt geïnvesteerd in woonhuizen van meer dan vijf jaar, zijn inrichtings- en decoratiekosten niet inbegrepen. Daar bovenop komt nog eens de belangrijke markt voor de renovatie van appartementen en niet-residentiële gebouwen.
Bijna 1 op 2 is van mening dat de kostprijs voor het verlagen van het energiepeil van een woning opweegt tegen het rendement dat dit met zich zou meebrengen.
Bij de meest uitgevoerde renovatiewerken staan niet alleen de energiezuinige maatregelen die tot voor kort door de overheid zwaar gesubsidieerd werden, vooraan in de rij. Maar ook de keuken en de badkamer, die zich meer op het esthetisch domein bevinden, staan mee aan de top.
Ongeveer 1 op 2 Vlaamse huiseigenaren plaatsten of vervingen sinds 1990 dak- of zoldervloerisolatie (58 procent), de ramen, deuren en beglazing (46 procent), de keuken (47 procent), de verwarmingsketel (46 procent) of de badkamer (46 procent).
Minder aan bod komen (nieuwe) technieken zoals airco, zonneboiler, ventilatie en warmtepompen. Zij werden nog niet door 5 procent van de huiseigenaren uitgevoerd. Ze werden niet of slechts beperkt gesubsidieerd.
De overheid heeft bepaalde energiezuinige subsidies en tegemoetkomingen begin dit jaar beperkt of afgeschaft. Op het eerste gezicht lijkt de impact hiervan niet echt groot op het renovatiegedrag, stellen de onderzoekers. Slechts 10 procent van de respondenten gaf aan een project uit te stellen of af te lasten door het wegvallen van die subsidies. 6 procent past het budget aan door verlaging van de investering of door zelf bij te sponsoren. Daarnaast zijn er een aantal premies voor energiezuinige maatregelen bijgekomen (bv. extra voor zonneboiler). De impact hiervan zal pas in de toekomst duidelijk zijn.
56 procent van de huiseigenaren onderhouden, herstellen en renoveren hun woning zonder hiervoor te lenen bij een financiële instelling. De overige respondenten lenen gemiddeld 60 procent van de totale kostprijs van de renovatiewerken. De laatste groep bestaat beduidend meer uit mensen die een woning kopen dan uit mensen die een huis gebouwd hebben en door de jaren heen verschillende aanpassingswerken doen.
De meeste mensen in het onderzoek gingen er van uit dat omwille van de op de hoge kosten die de renovatiewerken met zich meebrengen, iedereen wel eens een gedeelte van de werken in het zwart laat uitvoeren. Althans dat is de mening van meer dan de helft van de respondenten. Mannen geven hun mening hierin duidelijker te kennen dan vrouwen, die een oververtegenwoordiging vormen bij de groep die ‘geen mening’ wilde te kennen geven. Opvallend is wel dat slechts 7 procent ook erkent dat hij of zij werken in het zwart heeft laten uitvoeren.

Bron: netto


Nieuwe tool brengt energiescores woningen in kaart

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is al langer verplicht, maar de energiescore bleef altijd een wat nietszeggend cijfer. Het Vlaams Energieagentschap heeft nu een module gelanceerd waarmee u het EPC van uw – toekomstige – woning kunt vergelijken met dat van uw buren.
Wie een woning koopt of huurt heeft sinds 2008 recht op een energieprestatiecertificaat dat de energie-efficiëntie aangeeft. Dat cijfer of kengetal wordt uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar en is gekoppeld aan een kleurcode. Die begint bij 0 (groen), gaat bij 200 over naar geel, wordt oranje bij 500 en eindigt bij 700 in het rood (minst energie-efficiënt).
Behalve dat kleurenbalkje beschikken eigenaars, kopers of huurders over weinig ander houvast om uit te maken of een woning goed presteert op energievlak. Dat verandert nu. De nieuwe vergelijkingsmodule op de site van het Vlaams energieagentschap (VEA) biedt de mogelijkheid om het kengetal van uw woning – of het huis dat u op het oog heeft – te toetsen aan het Vlaams en lokaal gemiddelde.

Bewonersgedrag
De berekening gebeurt op basis van 500.000 woningen in Vlaanderen die al over een EPC beschikken. U geeft de postcode in van de gemeente waar u woont of van plan bent om te kopen/huren. Verder vult u het kengetal op het EPC en het type woning (appartement, huis in half open of open bebouwing) in. De module berekent dan hoe de woning zich verhoudt ten opzichte van andere woningen met een EPC in dezelfde gemeente, in de provincie of het hele Vlaamse gewest.
Voor de vergelijking wordt enkel rekening gehouden met de eigenschappen van de woning zoals ze op het certificaat zijn vermeld. Het ‘bewonersgedrag’ blijft buiten beschouwing, wat een objectieve vergelijking mogelijk moet maken. Een slechte score wijst bijna altijd op slechte isolatie (enkel glas, geen dakisolatie), maar ook op verouderde verwarmingsketels of elektrische verwarming.

Wij doen de test
Wie een appartement in Gent wil kopen met een EPC-kengetal van 500 kWh/m² weet dat hij daarmee slechter scoort dan 80 procent van de vergelijkbare woningen. Het Gentse gemiddelde voor een appartement ligt op 304 kWh/m². In Oost-Vlaanderen zakt dat naar 291 kWh/m², terwijl het gemiddelde voor heel Vlaanderen op 295kWh/m² ligt.
Een eengezinswoning in open bebouwing in Zemst dat een EPC-kengetal van 300 kWh/m² heeft, scoort dan weer beter dan 70 procent van de woningen met dezelfde karakteristieken. Met 521 kWh/m² ligt het gemiddelde voor Zemst erg hoog, zeker vergeleken met Vlaams-Brabant (377kWh/m² ) , maar ook met Vlaanderen (398kWh/m² ).

Extra verkoopsargument
Het enige minpunt aan de module is dat niet alle gemeenten over voldoende huizen met een EPC beschikken, zodat er hier en daar een blinde vlek op de kaart onstaat. Maar afgezien daarvan biedt ze voor kopers en huurders een snelle en handige manier om een idee te krijgen van hoe goed of hoe slecht een woning het doet op energievlak. Ook eigenaars kunnen er voordeel uithalen. Investeren in energiesbesparende maatregelen in een gemeente met een lage gemiddelde score, kan – als iedereen de module ook gaat gebruiken – een extra verkoopsargument bieden.

Bron: netto  

 

bron : netto.tijd.be

 

  • 1 dossier = 1 contactpersoon
  • Wettelijk verplichte attesten
  • Vrije keuze van notaris
  • All-round publiciteit
  • Bezichtigingen op uw maat
  • Brede bouwtechnische en juridische kennis
  • Begeleiding tot bij de akte